วิธีการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์

1,271
view
หมวดหมู่  ↓
การศึกษา วิทยาศาสตร์
วันที่สร้าง ↓
07/10/2011
การเขียนโครงงาน 5 บท ด้วยกัน ดังรายละเอียดและวิธีการเขียนดังนี้

บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ
การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน ก็คือการอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม ต้องทำโครงงานแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า (หรือวัตถุประสงค์)
คือกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุให้ชัด ๆ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทางการศึกษา ตลอดจนความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้น จะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน คือ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ
สมมติฐานของการศึกษา
เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทำโครงงาน ต้องให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล ตามหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต้น คือ ศึกษาเรื่องอะไร หรือจะทำอะไร
ตัวแปรตาม คือ ผลการศึกษาเรื่องอะไร
ตัวแปรควบคุม คือสิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนกัน
จำไว้นะครับว่า โครงงานประเภทสำรวจ ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวแปร
ขอบเขตของการศึกษา ให้กำหนดสถานที่ที่เราจะทำโครงงาน อย่ากำหนดให้กว้างเกินที่เราจะสามารถทำได้เช่นโรงเรียน เป็นต้น
ระยะเวลาในการศึกษา ให้ระบุเริ่มแต่เมื่อไร เสร็จสิ้นเมื่อใด

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นความรู้ที่นำมาประกอบหรืออ้างอิงกับโครงงานที่เราทำ

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
วิธีดำเนินการ ให้ระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร เรียงลำดับกิจกรรมก่อนหลังให้ชัดเจน เพื่อสามารถนำโครงการาไปปฎิบัติอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง

บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า
ผลการศึกษาค้นคว้า ควรนำเสนอในรูปแบบของตารางบันทึกผล การทดลอง หลาย ๆ ครั้ง การสำรวจ หรือแบบสอบถามความคิดเห็น

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา และอย่าลืมประโยชน์ของการทำโครงงานและข้อเสนอแนะถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :วิธีการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์
ถามเมื่อ (2011-10-07)   1,271 views


คลิปโซโล่กีตาร์ โปร่ง Little Wing กีตาร์ โปร่งตัวเดียวโซโล่อย่างเทพ

เล่นกีตาร์ ทีเดียว 5 ตัวพร้อมกัน เอ๊ะ หรือว่า 4 ตัว มาลองดูกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#1.    เด็กวิทย์
@ กำลังทำโครงงานวิทย์พอดีเลยขอบคุณมากครับ

...............................................
ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ถามเมื่อ (2011-10-07)   1,272 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-11-05)   16,476 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  น้ำมันที่มีเลขออกเทน 91และ 95 ต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2012-09-09)   2,330 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  คำนำภาวะโลกร้อน ถามเมื่อ (2014-07-06)   2,186 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  เพราะเหตุใดโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ริมทะเลหรือแม่น้ำ ถามเมื่อ (2014-11-06)   3,200 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)

  แปรงลบกระดานไร้ฝุ่น อยุ่ในโครงงานประเภทใด ถามเมื่อ (2015-02-19)   1,785 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 21 นาที)

  ปัจจุบันน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีจำหน่ายมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,009 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 28 นาที)

  ทำยาไอซ์แบบง้ายๆ ถามเมื่อ (2012-03-26)   1,223 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 34 นาที)

  ระบบนิเวศในน้ำมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร ถามเมื่อ (2015-05-28)   3,504 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 39 นาที)

  เมธแอมเฟตามีน คืออะไร ถามเมื่อ (2013-06-02)   1,428 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 51 นาที)